کودکانه
کلبه ی سرگرمی کودکان

آمادگی:

اهداف :

آشنایی با کشاورز ،نقش و اهمیت کشاورزی

آشنایی با ابزار و وسایل کشاورزی

وسایل جدید و قدیمی کشاورزی

احترام به کشاورزان

زبان آموزی :کشاورز-شخم زدن – بذر – تراکتور-ماشینهای کشاورزی – داس –بیل – بیلچه – درو کردن-محصولات

آوا شناسی: آ – اَ – اِ – اُ همراه با کلمات مربوطه

انگلیسی: دوره کلمات آموخته شده هفته های قبل

بازی: خمیربازی

شعر: شعرهای داخل کتاب

کاردستی فردی : گل فومی که گلبرگ های آن از حبوبات ساخته شده

قرآن: آموزش سوره های تو حید و کوثر و آموزش کتاب چشمه نور تا صفحه ۷

نقاشی: مزرعه با مداد رنگی – آزاد با ماژیک

 

نوباوه

اهداف :

آشنایی با کشاورز ،نقش و اهمیت کشاورزی

آشنایی با ابزار و وسایل کشاورزی

وسایل جدید و قدیمی کشاورزی

احترام به کشاورزان

مراحل پخت نان

انگلیسی:دوره کلمات آموخته شده هفته های قبل

بازی: خمیربازی

شعر: شعرهای داخل کتاب

کاردستی فردی :گل فومی که گلبرگ های آن از حبوبات ساخته شده

قرآن: آموزش سوره فلق

نقاشی: مزرعه با مداد رنگی – آزاد با ماژیک

 

 

نوپا

اهداف :

آشنایی با کشاورز ،نقش و اهمیت کشاورزی

آشنایی با ابزار و وسایل کشاورزی

وسایل جدید و قدیمی کشاورزی

احترام به کشاورزان

مراحل پخت نان

انگلیسی:دوره کلمات آموخته شده هفته های قبل

بازی: خمیربازی

شعر: شعرهای داخل کتاب

کاردستی فردی :

گل فومی که گلبرگ های آن از حبوبات ساخته شده

قرآن: آموزش سوره فلق

نقاشی: مزرعه با مداد رنگی – آزاد با ماژیک

[ پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 21:12 ] [ زینب جون ]
درباره وبلاگ